עיקר מטרת האתר הוא לגרום למטופלות ליצור קשר ולקבל ייעוץ אונליין, בנייד או באמצעות ביקור במרפאה, בחינם, לגבי בדיקת מי שפיר.

בנוסף לכך יש באתר מידע רפואי לנוחיות המשתמשים בענין בדיקות מי שפיר.

הייעוץ האישי והמידע באתר מיועד לשמש כעצה רפואית. כל החלטה של הגולשים באתר לגבי ביצוע בדיקת מי שפיר תהיה לאחר ייעוץ עם הרופא המטפל ובהסכמתו.  

הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש באתר

תנאי שימוש באתר  https://www.prof-shalev.co.il/

גולש יקר, גלישה ו/או כניסה ו/או שימוש באתר https://www.prof-shalev.co.il/ ובתכנים והשירותים המוצגים בו (להלן – "האתר") כפופים לקבלתך המוחלטת של תנאי השימוש שלהלן. אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך לכל התנאים.

בתנאים אלה:

האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

"האתר", "מערכת האתר" או "מפעילי האתר" משמעם – לרבות מנהליהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם וכל מי מטעמם.

"גולש" – משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש והן אשר תקבענה.

האתר נועד לשימוש אישי ולשימוש מסחרי .

התכנים שבאתר

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע וכן ייעוץ רפואי אישי. הייעוץ הרפואי הניתן על ידי פרופ' יוסי שלו ואחרים מטעמו במסגרת הייעוץ האישי online  אינו תחליף להתייעצות עם הרופא המטפל של הגולשת. כל החלטה הקשורה בהריון עצמו , באשה ההרה ובמשפחתה תהיה בתאום, בהתייעצות ובהחלטה משותפת עם הרופא המטפל ביולדת. בעלי האתר אינם אחראים לכל שינוי במהלך הטיפול בהריון הנובע מעיון בחומרים המופיעים באתר או מהייעוץ שניתן ללא תשלום על ידי מומחי האתר. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע לגולשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים לקבלת שירות או ייעוץ כלשהו. לעיתים, התכנים מבוססים על מידע שנמסר מצדדים שלישיים ולעיתים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד.

התכנים שבאתר, כתכנים בתחומי הרפואה והמשפט, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של הגולש. המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא.

המידע, התוכן, המוצרים והשירותים הכלולים באתר, מעת לעת, עשויים להכיל טעויות, אי-דיוקים או שגיאות והם מתעדכנים מעת לעת. מערכת האתר או מורשיה רשאים בכל עת להכניס שינויים באתר ובתכנים הכלולים בו. ניתן  להסתמך על ייעוץ /מידע שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים רפואיים אך בכל מקרה מותנית קבלת ההחלטה בייעוץ עם הרופא המטפל בהריון והוא המחליט על טיב הייעוץ וקבלתו מותאם לנסיבות המיוחדות של הגולשת. לא ניתן כל מצג בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכן, המוצרים והשירותים הכלולים באתר למטרה כלשהי.

תגובות גולשים

בהוסיפו תגובה, הגולש מתחייב כי תוכן התגובה יהיה הולם ולא יפגע בזכויות של צד שלישי כלשהו, ובכלל זה לא יכלול חומר בלתי חוקי או מאיים, השמצות, הוצאת דיבה או לשון הרע, תועבה, גזענות, פורנוגרפיה, ניסוחים שאינם ראויים, פרסומות, התקפות אישיות, פגיעה בזכויות קנין רוחני וזכויות יוצרים, וכי לא יהיה בתגובה משום הפרת הוראות דין כלשהו.

מערכת האתר רשאית לסנן ו/או למחוק כל תגובה או תכנים שלא יעמדו בתנאי השימוש, לפי שיקול דעתה.

האתר אינו אחראי לתכנים, לדעות ולמידע המועלים במסגרת תגובות הגולשים והם בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותם כאמור. הגולש מתיר לאתר לעשות שימוש בתכני התגובה ולהציגם באתר ובאתרים נוספים איתם יש לאתר שיתופי פעולה ו/או בכל צורת מדיה אחרת הנדרשת במסגרת הפעילות של האתר.

במידה שהתגובה או התכנים הכלולים בה מפרים או יפרו זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, הגולש מייפה את כוחו של האתר להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לו.

שמירה על פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. כל מידע רפואי אישי יהיה חסוי ולשימוש הייעוץ הרפואי הניתן לך בלבד. לפיכך מותנית הכניסה ליעוץ האישי שלך בשם משתמש וסיסמא אישיים שלך.  במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימוש באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית  ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע נועד לשפר ולייעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה למפעילי האתר לעשות שימוש במידע שייאגר כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.

כמו כן, אנו רשאים להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השימוש באתר, וכן ליצירת קשר אישי עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. אנו לא נעביר למפרסמים או לצדדים שלישיים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך. בשום מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים או המזהים אותך אישית, ללא קבלת הסכמתך

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" (cookies) ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה.

החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין החברה, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש, ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם צד שלישי כלשהו.

בגלישה באתר ובשימוש בשירותים וכל עוד לא הודעת לחברה אחרת, הרי שהינך מסכים כי החברה תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לחברה.

דברי פרסומת

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

כל עוד לא ביטלת את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת ו/או קופונים, הרי שמערכת האתר תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטיהם של משתמשים שמסרו פרטיהם ומשתמשים רשומים (להלן: "משתמש/ים רשומ/ים") ו/או להעביר את פרטיהם של משתמשים רשומים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלבנטי לגביהם, בין באימייל, בין במסרונים (SMS) ובין בדרכים אחרות, בין חומרים שהמשתמש הרשום יבחר לקבל על ידי שירשם לשירות במקום הייעודי באתר, ובין חומרים שמערכת האתר ו/או צדדים שלישיים יבחרו להעביר למשתמש הרשום.

הגבלת אחריות

כל הסתמכות ושימוש (בין פעולה ובין הימנעות מפעולה), של גולש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, קופון, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מהאתר, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תכנים המוצגים באתר המבוססים על מידע של צדדים שלישיים או מפרסמים (הכוללים בין היתר כתבות, מאמרים, סקרים ועוד) הנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים ומפרסמים בהתאמה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלי האתר אינם אחראים לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. בעלי האתר אינם עורכים  ו/או מפקחים על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתם הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

בעלי האתר אינם עורכים את ו/או מפקחים על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינם אחראי לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. בעלי האתר אינם שולטים, אינם מפקחים ואינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. בעלי האתר  אינם מתחייבים  כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

מפעילי האתר אינם אחראים לזמינות האתר, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים ו/או צדדים שלישיים, ובכלל זה אינם אחראים לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים ו/או צדדים שלישיים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר.

במידה שהגולש יתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הצד השלישי, והאתר לא יהא צד להתקשרות. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בשום דרך להתקשרות בין הגולש לצד שלישי, לרבות מהימנותו ו/או יציבותו של הצד השלישי, ו/או טיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים לגולש על ידי הצד השלישי, ולא ישאו באחריות כלשהי בקשר לנזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולש כתוצאה מהתקשרויות אלה.

היה ומפעילי האתר ניסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי עליהם ו/או על האתר.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין הגולש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם הגולש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך האתר.

בשום נסיבות, לא יהיו מפעילי האתר אחראים, ולא ישאו בכל נזק, ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם מידע, תוכן, מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק כאמור הנובע או קשור בכל דרך שהיא בשימוש באתר, או בכל מידע, תוכן, מוצר או שירות שהושג באמצעות האתר ו/או הנובע בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי האתר, לרבות בגין טיב התכנים, המידע, השירותים והמוצרים המופיעים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד האתר ו/או מי מטעמו.

בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל בעלי האתר, מי מהספקים ו/או מי מטעמם.

אספקת השירותים ע"י בעלי האתר  תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ובעלי האתר אינה אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

זכויות קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים שהוא מציע, לרבות שמות וסימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים כאמור, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלת האתר ובכל קובץ או יישום: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, למעט תכני גולשים (להלן: "התכנים") הינן של consultamnio-free.com בלבד (או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור).

אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו, בכל חלק מן התכנים בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב.

ניתוק, הפסקה ושינויים

בעלי האתר רשאים להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

כמו כן רשאים בעלי האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מידיות במערכות המשמשות אותם, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על בעלי האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

בעלי האתר  יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הדין החל וסמכות שיפוט

על השימוש באתר וכל הנובע או כרוך בכך יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע ו/או הכרוך בשימוש באתר יהיה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן, מעת לעת, את תנאי השימוש, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.